-Sản phẩm

+Thời lượng video: 10 phút

+Đảm bảo chèn sub chuẩn timeline

Thời gian xử lý: 5 ngày

-Link chất lượng video cam kết

Chi phí: 1.490.000 VNĐ