Phim sự kiện cưới 2018

<![CDATA[-Tiền kỳ:
+ Nghiên cứu kịch bản cưới
+Setup thiết bị: âm thanh,…

-Quay phim:
+Thời gian: 3 tiếng
+Cảnh quay: đảm bảo giữ được nội dung sự kiện + cảnh quay đặc biệt
-Dựng phim

Quay phim sự kiện đám cưới

+Sản phẩm: video sự kiện cưới 15 phút
+Có xử lý màu sắc
+Thời gian hoàn thành: 5 ngày
Chất lượng video cam kết

quay phim sự kiện cá nhân